انواع

آستنیتی (غیر مغناطیسی؛ نگیر)، آستنیتی (نسوز)، فریتی، مارتنزیتی (مغناطیسی؛ بگیر)

گریدهای موجود
سایزبندی

کویل و ورق

hot-rolled-steel-coil-packing-strap-500x500.jpg

کویل و ورق

hot-rolled-steel-coil-packing-strap-500x500.jpg
انواع

آستنیتی (غیر مغناطیسی؛ نگیر)، آستنیتی (نسوز)، فریتی، مارتنزیتی (مغناطیسی؛ بگیر)

گریدهای موجود
سایزبندی